תקנון מקומית

 1. כללי – תקנון זה מסדיר את כל הקשור למיזם 'מקומית', לרבות כללי הרישום לאתר, ההשתתפות כמשתתפת ו/או כתומכת, האירועים, התכנים, הקישורים, הסקרים ופעילויות המאורגנות דרכו ובאמצעותו.
  כל פעילות הקשורה למיזם מקומית כאמור לעיל, ובין היתר, הרישום לאתר כמשתתפת ו/או כתומכת, ההשתתפות, התמיכה, האירועים, התכנים, הקישורים, הסקרים, השימוש בפלטפורמת שיתוף הציבור ופעילויות המאורגנות דרכו ובאמצעותו, כפופה לאמור בתקנון זה ומהווה הסכמה להוראותיו, מותנית במילוי כהלכה של הפרטים הנדרשים, כפופה ללוחות הזמנים ולזמינות השירותים באופן ובמועדים כפי שייקבעו על-ידי שדולת הנשים, וכפופה לכל מסמך אחר הנדרש לאישור, ובכלל זה מדיניות הפרטיות. בכל סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר בקשר לנושאים המוסדרים במסגרת תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.

  בתקנון זה:

  "האתר" – אתר האינטרנט "מקומית" שכתובתו  www.mekomit.org

  פעילה חברתית" – אשה המובילה פעילות חברתית ו/או ציבורית א-מפלגתית בקהילתה או בפריסה גיאוגרפית רחבה יותר.

  "מתמודדת" – מי שמתמודדת בבחירות המקומיות, ובכלל זה מי שמתמודדת למועצת העיר, למועצה המקומית, למועצה האזורית או לועד המקומי במועצה האזורית, ו/או לראשות איזה מאלה, בין אם באופן עצמאי ובין אם במסגרת רשימה.

  "המשתתפת" – פעילה חברתית או מתמודדת.

  "שדולת הנשים" – שדולת הנשים בישראל, שהיא הבעלים והמפעילה של המיזם. 

 2. על המיזם והאתר – מיזם "מקומית" הוא פורטל לנשים הפועלות לקידום מטרות חברתיות ו/או ציבוריות בין היתר בזירה המקומית. מטרת המיזם הינה לתת במה למתמודדות ולפעילות חברתיות המובילות פעילות ציבורית ו/או חברתית, כחלק מתפיסה כוללת של שוויון מגדרי במרחב החברתי, העסקי והציבורי, לעודד שיתופי פעולה, להנגיש מפגשים עם מנטוריות, להנגיש כלים לשיתוף ציבור, ולפעול לבניית קהילה, וקידום הפעילויות השונות באמצעות שיתופי פעולה, הנגשת סיוע וקישורים שונים.
 3. רישום לאתר
  א. על-מנת להיכלל ולהופיע כמשתתפת באתר וליהנות מהשירותים שהוא מספק, ובכלל זה שימוש בפלטפורמת שיתוף הציבור, יש להירשם לאתר ולמלא כהלכה את הפרטים הנדרשים באתר. רישום לאתר מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של האתר. רישום כמשתתפת לאתר פתוח בפני כל אישה מעל גיל 18. האפשרות ליהנות ולהיעזר
  ב. כתנאי לרישום לאתר, המשתתפת מצהירה, מאשרת ומתחייבת כדלקמן:
  1) המשתתפת בת 18 ומעלה
  2) המשתתפת היא פעילה חברתית או מתמודדת כהגדרתן בתקנון זה
  3) המשתתפת ו/או הסיעה ו/או הרשימה ו/או הגוף במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת, פועלים בהתאם לדין, וככל שנדרשים אישורים כלשהם לקיומם ו/או לפעילותם, אלה נתקבלו במלואם וכדין.
  4) המשתתפת ו/או הסיעה ו/או הרשימה ו/או הגוף במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת, הם או מי מהם, הם הבעלים הבלעדי ובעלי מלוא הזכויות, ובכלל זה זכויות היוצרים וזכויות הקנין הרוחני באשר הן, בפעילות ובכל התכנים שהיא תעלה באתר, לרבות תמונות ו/או קטעי קול ו/או וידאו, ובכלל זה, אך לא רק, זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, לרבות הזכות לעשות שימוש בפעילות, בכל התכנים ובכל הקשור אליהם לרבות בתכנים הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים היכולים להוות מושא לזכויות.
  5) ככל שפעילות המשתתפת ו/או הסיעה ו/או הגוף במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת ו/או איזה מהתכנים שיועלו, כוללים רכיבים שאינם בבעלות מלאה של המשתתפת ו/או אשר עשויים להיות מושא לזכויות צדדים שלישיים ו/או כוללים הופעה של אדם כלשהו שאינו המשתתפת, המשתתפת מתחייבת ומצהירה כי היא קיבלה את כל ההסכמות והאישורים הנדרשים מבעלי הזכויות ו/או הגורמים האחרים כאמור, לפי העניין, הפעילות ו/או הסיעה ו/או הרשימה ו/או הגוף במסגרתם ו/או מטעמם היא פועלת מקיימים ומתחייבים לכל האמור בתקנון זה, וכי העלאת החומרים לאתר נעשתה רק לאחר קבלת אישורים אלה. ככל שבין בעלי הזכויות ו/או המופיעים בתכנים, נכלל קטין/ה או אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו, המשתתפת מצהירה כי היא קיבלה אישור מהורי הקטין או כל אפוטרופוס חוקי אחר, לפי העניין, לשימושים המתוארים בתקנון.
  6) אין ולא יהיו למשתתפת ו/או למי מטעמה ו/או לפעילות ו/או לגוף ו/או לרשימה ו/או לסיעה במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, כלפי שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או למיזם, בכל הקשור למיזם, ובכלל זה האתר, האירועים, התכנים, הקישורים, הסקרים ופעילויות המאורגנות דרכו ובאמצעותו.
  7) שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או למיזם באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, למשתתפת ו/או לפרופיל שלה באתר ו/או לפעילות ו/או לסיעה ו/או לרשימה ו/או לגוף במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת, ובכלל זה לאמור באתר, לאירועים, לתכנים, לקישורים, לסקרים ולפעילויות המאורגנות דרך ובאמצעות המיזם/האתר, ואילו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתתפת ו/או פעילותה ו/או הסיעה ו/או הרשימה ו/או הגוף במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת.
  8) שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר, ו/או לאירועים במסגרתם באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר למשתתפת ו/או לפרופיל ו/או לפעילות ו/או לסיעה ו/או לרשימה ו/או לגוף במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת ו/או תכנים שיועלו ע"י המשתתפת לרבות סקרים ו/או כל שיתוף ידע לציבור אחר שהמשתתפת תבחר לפרסם לציבור, ו/או לאירועים, לתכנים, לקישורים, לפעילויות המאורגנות דרך ובאמצעות המיזם/האתר, ובכלל זה בשל הפרת זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו שנגרמה, ובכלל זה כתוצאה מהעלאת פרופיל או שיתוף ידע כלשהו לציבור ו/או מהשתתפות באירוע, לרבות פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קנין רוחני אחרות, ו/או בגין פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות ו/או שיש בהם לשון הרע או הוצאת דיבה ו/או הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה ו/או פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו ו/או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
  9) ככל שתופנה תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור כלפי שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או למיזם, באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו, המשתתפת תהיה האחראית הבלעדית, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו למי מהאמור לעיל, במישרין ובעקיפין, כתוצאה מהאמור לעיל, והיא מתחייבת לשפות ו/או לפצות את שדולת הנשים והגופים האמורים לעיל, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק שייגרמו להם כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
  10) הרישום לאתר מהווה מתן זכות לשדולת הנשים ו/או כל צד שלישי הקשור עמה בהקשר זה, להציג ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש בפעילות המשתתפת ו/או בפרופיל ו/או בתכנים המועלים לאתר, בכל מדיה שיבחרו, לרבות מדיה דיגיטלית, מאגרי המידע על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא הגבלת זמן, וללא תמורה שהיא. מובהר בזאת, שככל שהדבר תלוי בשדולה ו/או בצדדים השלישיים כאמור, כל שימוש כאמור, ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל למשתתפת. הרישום לאתר מהווה התחייבות של המשתתפת לשתף פעולה בכל פרסום הקשור לאמור.
  11) מובהר כי המשתתפת ו/או הפעילות ו/או הסיעה ו/או הרשימה ו/או הגוף במסגרתם ו/או מטעמם היא פועלת ו/או כל מי מטעמן לא יקבלו כל תשלום בגין הרישום לאתר ו/או ההשתתפות בפעילות ו/או בכל אירוע במסגרתם, כמו גם בגין כל שימוש שיעשו שדולת הנשים ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או לאירועים במסגרתם, ו/או בכל הקשור אליהם.
  12) הרישום לאתר ו/או ההשתתפות במיזם הם על אחריותה הבלעדית והמלאה של המשתתפת. שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או למיזם, באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים להפסד ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרמו למשתתפת ו/או לפעילות ו/או לסיעה ו/או לרשימה ו/או לגוף במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת ו/או למי מטעמן באופן ישיר או עקיף, בקשר לאמור לעיל, לרבות בקשר לכללי האתר ו/או לעדכונם בהתאם לצורך, ולכל החלטה ו/או פעולה שנעשתה על ידי מי מהם בקשר להשתתפות באתר ו/או במיזם. המשתתפת אחראית לוודא שהצגת הפרופיל, ו/או הפעילות ו/או המצע באתר נעשית בצורה תקינה, וכי ככל שיש טעויות ו/או בעיות טכניות אחרות הנוגעות להצגת הפעילות או המצע ו/או הפרופיל באתר, היא מתחייבת ליידע את שדולת הנשים, על מנת שתפעל לתקנם, ככל שתוכל, בלי שיהא בכך להטיל חובה עליה לעשות כן.
  13) שדולת הנשים ומקומית יאפשרו רישום לאתר לכל מי שעונה על ההגדרות של משתתפת לעיל ללא אפליה, ובלבד שפעילותה ותכניה עומדים בקנה אחד עם ערכי כבוד האדם, אי אפליה, קידום נשים ושוויון מגדרי. שדולת הנשים או מי מטעמה תוכל להסיר פרופיל של משתתפת שפעלה בניגוד לערכים אלו, או ערכים אחרים העומדים בניגוד לערכי שדולת הנשים, בלי שיהא עליה לנמק את ההחלטה ולהפסיק את זכאותה לתמיכות הכרוכות בהשתייכות למקומית, ככל שהתקבלו ובמידה שהתקבלו.
  14) כל ייעוץ או מידע שיהיה באתר או מחוצה לו שניתן למשתתפות אינו באחריות שדולת הנשים ו/או מי מטעמה והמשתתפות לא תבואנה בטענה בכל הנוגע לייעוץ שקיבלו או מידע באתר.
 4. תמיכה במתמודדות ובפעילות החברתיות
  א. על-מנת לתמוך במשתתפת יש למלא את הפרטים כנדרש באתר. התמיכה במשתתפת פתוחה לבני ובנות 18 ומעלה, מותנית במילוי כהלכה של הפרטים הנדרשים באתר, ומהווה הסכמה לאמור בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של האתר.
  ב. תמיכה במשתתפת תוכל להיעשות על ידי כל תומך/ת פעם אחת בלבד. למען הסר ספק, ניתן לתמוך במספר משתתפות שונות.
 5. היעדר אחריות של שדולת הנשים ו/או צד שלישי הקשור לאתר –
  הפרופילים ו/או פרטי המשתתפות באתר ו/או התכנים הכלולים בהם ו/או כל הקשור אליהם הינם על אחריותן המלאה והבלעדית של המשתתפות. שדולת הנשים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי הקשור לאתר ו/או לכל אירוע הקשור באופן כזה או אחר ו/או מי מטעמו.ה מבהירות כי המשתתפות, הפעילות, הרשימות ו/או הגופים במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפות פועלות לא נבדקו על ידן והן לא יהיו אחראיות, בשום צורה ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, לאיזה מהמשתתפות ו/או הפעילות ו/או הסיעות ו/או הרשימות ו/או הגופים כאמור ו/או התכנים ו/או לכל הקשור אליהם.
 6. הזכות לפסול –
  השדולה רשאית לפסול ו/או להסיר כל משתתפת ו/או תומכת בכל מקרה בו יתעורר חשד סביר כי המשתתפת ו/או התומכת הפעילה מניפולציה ו/או ביצעה מזימה ו/או קנוניה לצורך אהדה ו/או ביצעה שינוי ו/או שיבוש באתר ו/או במקרה בו תוכן הפרופיל ו/או שיתוף הידע לציבור הינו פוגעני ו/או אינו עומד בקנה אחד עם העקרונות של שדולת הנשים ו/או האתר ו/או המיזם, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של שדולת הנשים, בכל עת וללא חובת מתן התראה, ובלי שתידרש לנמק את החלטתה.
 7. שימוש בפלטפורמת שיתוף הציבור
  כל התכנים, הסקרים, המפגשים הוירטואליים או הפיזיים וכל שימוש אחר שיעשה בפלטפורמת שיתוף הציבור המונגשת באמצעות האתר הינם על אחריות המשתתפת בלבד. השדולה אינה אחראית ולא תוכל לסייע, לתמוך, לתת שירות או לנטר את הפעילות והמידע הנעשים במערכת זו. כל תקלה, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה אובדן מידע, לא יהיו על אחריות השדולה או מי מטעמה.
 8. מתמודדת שתשתמש בפלטפורמת שיתוף הציבור תדאג להנפקת חשבונית מס/קבלה בעבור תרומה שתינתן לה לצורך השימוש בפלטפורמה, בהתאם להנחיות והמועדים שתקבל ממנהלת המיזם. פרטים בנוגע לסכום התרומה ולתורם המדוייק, ישלחו אל המתמודדת במייל, ובכל מקרה לא יעלה הסכום על 5,000 ₪, הכל בהתאם לדין.
 9. רשימת התומכים והתומכות באתר תהיה זמינה למשתתפות בעמוד מוגן סיסמה שלהן, ניתן יהיה להוריד את הרשימה לאקסל, הכל בכפוף ובהתאם למדיניות הפרטיות של המיזם.
 10. הזכות לבטל ולשנות –
  שדולת הנשים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לתקן תקנון זה מכל סיבה שהיא, בכל שלב, וזאת באם תחפוץ לעשות כן, ולמשתתפת ו/או לפעילות ו/או לרשימה ו/או לגוף במסגרתם ו/או מטעמם המשתתפת פועלת, לא תהיה טענה כלשהי, כאשר הסעד היחיד לו תהיה זכאית המשתתפת הוא ביטול ההשתתפות.

בחסות

No data was found

רק עוד רגע...

מחכות שתשלימי את פרופיל הציבורי שלך כדי שתוכלי לשוחח עם הקהילה

נפלא!

תמיכתך הועברה ל

כבר תמכת ב ופרטיך הועברו אליה.

ניתן להביע תמיכה במתמודדות נוספות.

תמיכה ב

אזור בחירה
ישוב

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב מענקים "פועלות למען הקהילה" הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

הגשת מיזמים למענקי ״פועלות למען הקהילה״ הסתיימה. לא ניתן כרגע להגיש מיזם חדש.

החשבון נפתח בהצלחה!
מייד תועברי לעמוד הפרופיל האישי שלך

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

רגע לפני שאנחנו עוברות לבניית הפרופיל שלך,
בואי נפתח לך חשבון משתמשת:

כבר רשומה? התחברי

ברוכה השבה!
אם כבר נרשמת לקהילת מקומית בעבר
הכניסי מייל וסיסמה כדי להתחבר שוב

אין לך עדיין חשבון? לחצי כאן

שלום התחברות

אופס, כבר הבעת תמיכה במתמודדת / אקטיביסטית זו.

הידד!

תמיכתך הועברה למתמודדת
תודה שנתת יד!

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן