מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

תאריך עדכון: 25.4.2023
מי אנחנו?
שדולת הנשים בישראל (להלן: "הארגון") היא עמותה ציבורית הפועלת לקידום חברה ישראלית שוויונית והוגנת.השדולה הוקמה ב- 1984 כגוף עצמאי ובלתי-מפלגתי, ומאז פועלת לקידום נשים ושוויון מגדרי, בין היתר, באמצעות חקיקה, חינוך ומחקר, שינוי מדיניות והעלאת מודעות הציבור בתחום זה. מיום הקמתה שמה לה שדולת הנשים כמטרה להוביל שינוי משמעותי במעמדן של כלל הנשים בישראל, להטמיע שיח שוויוני ומודעות לזכויות נשים ולקדם ייצוג ראוי והולם בזירות השונות במדינה. אנו מאמינות כי שוויון מגדרי הוא אינטרס חברתי ראשון במעלה ותנאי הכרחי לקיומה של חברה ישראלית דמוקרטית, לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולקידום שוויון בכלל בישראל.
 
למה מדיניות פרטיות?
אנחנו, בשדולת הנשים מעריכות מאוד את הפרטיות שלך. לכן, ניסחנו מדיניות פרטיות זו כדי להבהיר לך בדיוק מה המידע שישמר על אודותיך, כיצד יעשה בו שימוש, למי תינתן גישה אליו, ומהן הדרכים בהן ניתן לקבל עותק מהמידע או לתקנו, במקרה שהוא אינו נכון או עדכני.
אנו רואות חשיבות רבה במסמך זה אשר מפרט, בין היתר, את האופן בו הארגון אוסף מידע ומשתמש בו. גישתך לאתר כפופה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש אשר מהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמשת לבין לארגון. השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות.
המסמך כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך על כך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.
 
האם את חייבת למסור לנו מידע?
בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בשירותים הנך מסכימה למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת השירותים מהארגון או הבעת תמיכה במשתתפות יהיה עלייך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהירה כי הפרטים האישיים שמסרת לארגון אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי את מודעת שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין אחרת.
 
איזה מידע את מוסרת לנו?
במקרים מסוימים נבקש ממך מידע אישי ומזהה כדוגמת: שם מלא, מגדר, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, איזור בחירה, ועיסוק.
המידע עשוי להישמר במערכות הארגון וישמש את הארגון לצורכי הפעילות.
אם את מספקת לנו מידע על אנשים אחרים (למשל בני משפחתך או אחרים), עלייך ליידע אותם מראש על כך שתמסרי את פרטיהם, ולקבל את הסכמתם לשימושים במידע אודותם בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם את מסכימה בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (ראה להלן), עלייך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.
 
איזה מידע נאסף אוטומטית?
כאשר את עושה שימוש בשירותים, נאסף מידע מהטלפון הנייד או מכשיר אחר בו את משתמשת לצורך גישה לשירותים. המידע כולל, בין היתר (אך לא מוגבל):, כתובת IP של המכשיר, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנה, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookies ומשואות אינטרנט. ראי בהמשך Cookie Policy. המידע שנאסף הוא לצרכי סטטיסטיקה, קידום האתר ושיפור חווית השימוש באתר זה בלבד.מידע שמתקבל מצדדים שלישיים: הארגון עשוי לקבל מידע אודותיך באמצעות צדדים שלישיים בהם בין היתר, אך לא רק: שותפים עסקיים, נותני שירותים, חברות קשורות, גופים ציבוריים, וכיו"ב. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים שלך היא של צד ג' בלבד ולארגון לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שהגיע אליו מצדדים שלישיים. המידע שתמסרי לארגון, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותייך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר האינטרנט, ישמרו במאגר המידע הרשום של הארגון. אנו נעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.
 
מדוע אנחנו מבקשות את המידע?
הארגון אוסף את המידע המפורט לעיל על מנת לספק לך את השימוש והשירותים באתר וכדי לסייע בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך באתר. הארגון יעשה שימוש בפרטים האישיים שלך בהתאם למסמך זה, לצורך מתן השירות שכולל, בין היתר, את ניהול האירוע והתמיכות, וכן ליצירת קשר עתידי עם הנרשמות לאתר ו/או התומכות, בין אם על ידי שליחת הודעות בנוגע לתמיכה ובין אם למטרות אחרות, ובכלל זה, הפצת מידע של שדולת הנשים ובנושאים הקשורים לשדולת הנשים, באמצעות ניוזלטר ובאמצעים אחרים, הנעה לפעולה (למשל עצומות וכו'), שיווק ופנייה בקשר לתרומה ולגיוס משאבים. כמו כן, איסוף המידע יתבצע על מנת לשפר את חווית השימוש שלך באתר, למדוד את הביצועים של האתר ולשפר את התוכן והעיצוב שלו וכיו"ב.
 
צדדים שלישיים
הארגון לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך במסגרת השירותים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בהסכמתך ו/או במקרים המפורטים להלן:
 1. על פי דרישת המשתמשת ו/או בהסכמתה המפורשת.
 2. לצורך מתן השירותים – אנו מספקים מידע אישי לגופים הקשורים אלינו או לגורמים אחרים שאנו נותנים בהם אמון כדי שיסייעו לנו במתן השירותים, לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. למשל – לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים באתר.
 3. בהבעת תמיכה במשתתפת באתר, פרטיך יועברו למשתתפת בה תמכת והיא תוכל לצפות בהם באזור מוגן סיסמה.
 4. מטעמים משפטיים

4.1 במקרה שהמשתמשת הפר את תנאי השימוש באתר בהם ביצעה המשתמשת או ניסתה לבצע המשתמשת ו/או מי מטעמה, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין;

4.2. אם יתקבל בידי הארגון צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי;

4.3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בינך לבין הארגון;

4.4. בכל מקרה שבו הארגון יהיה סבור שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך/לרכושך או לגופו/לרכושו של צד ג';

4.5. בכל מקרה בו הארגון יעמוד בפני איום לנקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) כנגדו, בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;

4.6. אם תתקבל אצל הארגון טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה הארגון רשאי למסור את המידע אודותייך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי;

4.7. בכל מקרה בו מסירת המידע נחוצה כדי להיענות לדרישת בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת ו/או דרישות חוק אחרות, או להקים או לממש את זכויותינו החוקיות וכן לאכוף אותן על פי תנאי השימוש של האתר, למניעת פעילויות כוזבות ובלתי חוקיות, להגן על הארגון נגד תביעות ולשמור ולהגן על הזכויות, הנכסים או הבטיחות של המשתמשות שלנו, הציבור או הארגון.

 1. במקרה בו העביר ו/או המחה הארגון לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמשת, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 2. באופן אנונימי – אנו עשויות לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי, עם כלל הציבור ועם שותפים שלנו – כגון שותפים עסקיים, מפרסמים, מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.

אתרים אחרים
האתר שלנו מכיל קישורים לאתרי צד ג' (כגון פלטפורמה לשיתוף הציבור), אך איננו אחראים על אותם אתרים. אין לראות בקישור לאתר משום המלצה, הרשאה או מצג לזיקה של הארגון עם אותו צד ג' ו/או המלצה על תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אותו צד ג'.

אתרים אחרים מכילים כללים שונים לגבי השימוש והעיבוד של המידע האישי שלכם. יתכן שאתרים אלה יטמינו קבצי עוגיות ומשואות רשת בעמדת הקצה שלכם, יאספו מכם מידע או יבקשו מכם מידע אישי. אנחנו ממליצים כי תקראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתרים האחרים שאתם מבקרים בהם.

מה אנחנו עושות כדי לשמור על המידע שלך?
הארגון מיישם מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיע מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע שנצבר בו (בין בעצמו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע באתר מאוחסן על שרתים מאובטחים של צדדים שלישים המספקים לארגון שירותי ענן. הארגון מיישם נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשות ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 

בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנעי מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. 

הנך מתחייבת כי לא תבצעי כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי הארגון, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר ו/או על האתר והמידע שבהם או לסייע בפעולות כאמור לעיל. 

מה עלייך לעשות כדי לשמור על מידע שלך?
באמצעות אתר האינטרנט ניתן להיכנס למידע אישי במערכות שונות של הארגון באמצעות שם משתמשת וסיסמה. במקרים אלה עלייך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על המכשיר שלך המשמש לקבלת השירותים כדי לשמור ולהגן על המידע שלך לפי המלצותינו כדלקמן:

 • הגדרת אמצעי הזדהות למכשיר, כגון: סיסמה בעלת 7 תווים לכל הפחות ו/או טביעת אצבע ו/או תבנית וכיו"ב. 
 • נעילה אוטומטית של המכשיר לאחר מספר דקות של היעדר פעילות.
 • התקנת תוכנת הגנה (אנטי וירוס).
 • יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן.
 • אנו אף ממליצות לא לגלות ו/או למסור את הסיסמא החד פעמית שתקבלי מהארגון לאף גורם. 
 • תהיה באפשרותך לבחור באפשרות התחברות אוטומטית ("זכור אותי") באמצעות מתן הוראת זיכרון למערכת לשמור את פרטי ההתחברות שלך.
 • לתשומת ליבך, כי אם אינך מתנתקת מהאתר ו/או מכשיר הנייד שלך לא אותחל, ניתן יהיה להיכנס לאתר מבלי להזין שוב את פרטי החשבון שלך גם במקרה וכרטיס ה-SIM יוחלף. לכן, במידה והנך מעבירה את מכשיר הנייד שלך לאדם אחר, גם אם אותו אדם משתמשת בכרטיס SIM שונה, אנא וודאי את התנתקותך מהאתר או אתחלי את המכשיר לפני מסירתו.

אינך רשאית לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בחשבונך. הנך נדרשת לדווח לארגון על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שנוכל לנקוט בצעדים המתאימים באמצעות כתובת דוא"ל: mishpatit@iwn.org.il 

האם תקבלי תכנים פרסומיים?
לא נמכור או נשכיר את פרטייך האישיים לצד שלישי כלשהו לצרכיו השיווקיים, ללא הסכמתך המפורשת. הארגון עשוי לשלוח לך עדכונים ופרסומים מעת לעת באמצעות דוא"ל ודברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ו/או פניות בדיוור ישיר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

תוכלי לבטל דיוור זה בכל עת באמצעות כניסה ללינק המופיע בתחתית הדואר האלקטרוני שתקבלי מאתנו המכיל פרסומים אלה או באמצעות משלוח הודעה לכתובת דוא"ל: mishpatit@iwn.org.il.

זכות העיון במידע ותיקונו
הנך זכאית לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של הארגון, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמנת לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mishpatit@iwn.org.il. אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ונאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה. 

הנך זכאית, לאחר שעיינת במידע אודותייך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמנת לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mishpatit@iwn.org.il. אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה

 

מה עם עוגיות?
כמו אתרים רבים, הארגון משתמש בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons) לצורך שמירת מידע אנונימי אודותיך. עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמשת. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה. 

משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות שניתן להטביע בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.

אנו משתמשות בעוגיות ומשואות רשת לצורך תפעולו השוטף של האתר, בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות.

את רשאית לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר.

הארגון יהא רשאי להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמשת מוותרת בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן תהיה מנועה ומושתקת מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

עדכון מדיניות הפרטיות
אנחנו שומרות לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר. המשך השימוש שלך באתר יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו. במקרה של עדכון מדיניות הפרטיות, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת. בכל מקרה בו נבצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, נעדכן על כך באמצעות פרסום באתר האינטרנט במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במערכות הארגון. 

ממונה הגנת הפרטיות
ממונה הגנת הפרטיות במאגר היא יור' שדולת הנשים שדולת הנשים, אלה אלקלעי. ניתן לצור עמה קשר בכתובת הדואר האלקטרוני: elah.alkalay@gmail.com

 
 

בחסות

No data was found

רק עוד רגע...

מחכות שתשלימי את פרופיל הציבורי שלך כדי שתוכלי לשוחח עם הקהילה

נפלא!

תמיכתך הועברה ל

כבר תמכת ב ופרטיך הועברו אליה.

ניתן להביע תמיכה במתמודדות נוספות.

תמיכה ב

אזור בחירה
ישוב

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב מענקים "פועלות למען הקהילה" הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

הגשת מיזמים למענקי ״פועלות למען הקהילה״ הסתיימה. לא ניתן כרגע להגיש מיזם חדש.

החשבון נפתח בהצלחה!
מייד תועברי לעמוד הפרופיל האישי שלך

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

רגע לפני שאנחנו עוברות לבניית הפרופיל שלך,
בואי נפתח לך חשבון משתמשת:

כבר רשומה? התחברי

ברוכה השבה!
אם כבר נרשמת לקהילת מקומית בעבר
הכניסי מייל וסיסמה כדי להתחבר שוב

אין לך עדיין חשבון? לחצי כאן

שלום התחברות

אופס, כבר הבעת תמיכה במתמודדת / אקטיביסטית זו.

הידד!

תמיכתך הועברה למתמודדת
תודה שנתת יד!

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן